Pagina 1 van 1

Re: MODDERPOEL Offroad Reglement

BerichtGeplaatst: di nov 26, 2013 10:54 am
door Ranger

MODDERPOEL Offroad Reglement


Ontstaan uit een forum voor en door liefhebbers van de 4x4 sport heeft Stichting MODDERPOEL (zie bijlage 3 voor een nadere toelichting) zich ten doel gesteld de mogelijkheden tot het uitoefenen van de 4x4 terreinsport in Nederland te bevorderen, maar in ieder geval te behouden.

Met het oog op veiligheid en om met instanties-, overheden-, beoefenaars- en overige belanghebbenden tot duurzame oplossingen te komen, met wederzijds respect voor omgeving, -milieu en -medemens, zijn een aantal duidelijk ‘leefregels’ onontkoombaar waarop wij dit reglement hebben samengesteld.

Naast een aantal algemene gedragsregels, hebben we ook een aantal specifieke voertuig- en uitrustingseisen gesteld om aan MODDERPOEL-, of door MODDERPOEL ondersteunde evenementen deel te kunnen nemen:

Algemeen

• Elk deelnemend voertuig dient (aantoonbaar) minimaal WA-verzekerd met ‘terrein-dekking’ te zijn, en elke bestuurder dient (aantoonbaar) over een geldig rijbewijs te beschikken;
• Elk deelnemend voertuig dient te voldoen aan het Technische Reglement als gesteld in bijlage 1, indien niet voorzien van een geldige APK keuring, mits dit niet in strijd is met wettelijke bepalingen ter plaatse of eisen van de terreineigenaar
• Elk deelnemend voertuig moet beschikken over een EHBO-doos, veiligheidshesjes voor alle inzittenden, een brandblusser, sleeplint/bergingsmateriaal en een vloeistofdicht folie of -kleed (min. 2 x 2½ meter);
• Elke deelnemer neemt deel aan de evenementen op eigen risico, de deelnemer kan de organisatie en/of terreineigenaar nimmer aansprakelijk stellen voor schade(s) voortkomend uit deelname aan een evenement;
• Aanwijzingen van de organisatie en/of terreineigenaar dienen te allen tijde opgevolgd te worden;
• Deelnemers aan een evenement zijn verplicht om aanwezig te zijn bij een eventuele briefing vooraf gaande aan het evenement;
• In alle gevallen dienen dit reglement, -de geldende verkeersregels/-wetten alsmede De Groene Code (bijlage 2) gehandhaafd te worden. Bij overtreding hiervan kan de organisatie overgaan tot uitsluiting van deelname tijdens het evenement of voor (een) volgend(e) evenement(en);
• Bij aangerichte schade(s) en/of oneigenlijk gebruik van wegen/terreinen zal de veroorzakende deelnemer in alle gevallen aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen;
• Bij lekkage van schadelijke stoffen (olie, brandstof, koelvloeistof, enz.) is de deelnemer verplicht om onmiddellijk de bodem/ondergrond af te dekken met een niet vocht doorlatend folie/kleed. Dit geldt ook bij het uitvoeren van reparaties aan het voertuig;
• Alcohol- en drugsgebruik is in het terrein en op de openbare weg niet toegestaan;
• Het is verboden om onnodig te claxonneren en/of groot licht te gebruiken;
• Het aantal mensen in een wagen komt overheen met de aantal originele zitplaatsen, dus geen kinderen op schoot. Tijdens het rijden moet iedereen in de auto zich op de daarvoor bestemde zitplaatsen bevinden (dus niet in de laadbak of op de motorkap), aanwezige gordels dienen ten alle tijden gedragen te worden;
• Bij langere wachttijden/oponthoud tijdens een evenement is de deelnemer verplicht zijn motor uit te zetten, ook is het een deelnemer niet toegestaan een auto met draaiende motor te verlaten;
• Berging van vastgelopen voertuigen dient te allen tijde vakkundig te verlopen; omstanders dienen dus in de gaten gehouden te worden en gebruik van deugdelijk materiaal is vereist (denk ook aan boomlinten, lierkabelzekeringen, reklinten, etc.);
• Afval dient in de daarvoor bestemde containers gedeponeerd te worden indien aanwezig. Indien niet aanwezig is men verplicht het eigen afval mee retour te nemen en thuis af te voeren.
• Deelnemers worden geacht zich als een waardig vertegenwoordig(st)er van onze sport te gedragen, zowel naar passanten, -toeschouwers, -passagiers en -media als naar elkaar!

Roadbooks / toertochten

Bovenop bovenstaande regels (‘Algemeen’) gelden tijdens evenementen waarbij gebruik gemaakt wordt van de openbare weg de volgende regels:

• Elk deelnemend voertuig dient over een geldige APK keuring te beschikken;
• Elk deelnemend voertuig moet beschikken over een gevarendriehoek en een autokrik + reservewiel;
• Moet een deelnemer onderweg afhaken door technische mankementen of privé-omstandigheden is de deelnemer verplicht om dit te melden bij de organisatie van het roadbook;
• Het is niet toegestaan om tijdens roadbookritten de openbare weg te verlaten, tenzij dit een belijnde of afgebakende route betreft waarvoor aan de organisatie toestemming is verleend door de eigenaar van het betreffende terrein;
• Gedurende roadbookritten is het niet toegestaan om met meer dan 2 deelnemende voertuigen achter elkaar aan te rijden;
• Gebruik geen inritten/opritten van derden om uw voertuig te keren en/op te parkeren;
• Bij het passeren van voetgangers, fietsers, vissers e.d. vaart minderen i.v.m. stof/modder, bij het passeren van ruiters stapvoets rijden en bij twijfel stoppen totdat de ruiters gepasseerd zijn;
• Er geldt in alle gevallen een maximum snelheid van 50 km/h op onverharde wegen indien de omstandigheden dit toelaten. Bij extreme stofontwikkeling/opspattende modder dient de snelheid hier dus op zo'n manier op aangepast te worden dat er geen hinder voor anderen (omwonenden, andere weggebruikers, etc.) ontstaat;
• Roadbooks zijn- en blijven eigendom van de organisatie en men is verplicht het roadbook na het evenement in te leveren bij de organisatie. Het kopiëren van het roadbook en/of het roadbook gebruiken voor andere evenementen/privétochten is niet toegestaan zonder de schriftelijke toestemming van de organisatie;
• Door middel van het noteren van vertrek- en aankomsttijden zal er gecontroleerd worden op het te snel rijden tijdens roadbookritten.


Bijlage 1

MODDERPOEL Technisch Reglement

Voertuigen die niet zijn voorzien van een geldige APK dienen naast aan het 4x4 reglement, te voldoen aan onderstaande eisen om toegelaten te kunnen worden tot MODDERPOEL-, of door MODDERPOEL ondersteunde evenementen:

• Voertuigen dienen aantoonbaar WA-verzekerd te zijn, hetzij op een geschorst kenteken, hetzij op chassis-/VIN nummer, hetzij anders;
• Voertuigen dienen voorzien te zijn van een deugdelijke reminrichting, inclusief een parkeerrem;
• Werkende rem-, achteruitrijdverlichting en claxon zijn vereist;
• Open uitlaten en overmatige uitlaatgasproductie zijn niet toegestaan;
• Voertuigen dienen lekvrij te zijn;
• Accu’s dienen deugdelijk bevestigd te zijn;
• Voertuigen mogen geen scherpe-, uitstekende delen hebben.

Bovenstaande punten zijn ter controle en interpretatie van de organisatie en dientengevolge bindend.
Aan de controle van bovenstaande punten kunnen geen rechten worden ontleend, noch ten aanzien van toelating, noch ten aanzien van aansprakelijkheid.

Bijlage 2

De Groene Code

De Groene Code is destijds opgesteld door de FNTC (http://www.fntc.nl) en naast alle geregistreerde 4x4 verenigingen hangt ook MODDERPOEL deze regels nog altijd aan.
De Groene Code is verdeeld in de volgende onderdelen:

Algemeen;
Groene Code op afgesloten terreinen;
Groene Code op onverharde wegen;
Consequenties van de Groene Code.

Algemeen

Een van de voordelen van het bezit van een 4x4-voertuig is dat men de mogelijkheid heeft om op plekken te komen, die voor andere mensen moeilijk te bereiken zijn. Als men dit ook in de toekomst wil blijven doen, zal men zich dienen te realiseren dat dit uitsluitend haalbaar is indien men zich bewust is van het feit dat er zo voorzichtig mogelijk moet worden omgegaan met natuur en millieu.

Dit kunnen wij (mede) bereiken door ons als 4x4-rijders STRAK aan een aantal regels te houden en anderen, die deze regels niet respecteren, of aan wie deze regels nog niet bekend zijn, hierop te attenderen. Gezien het feit dat in de voorgaande jaren de beschikbaarheid van 4x4-terreinen, of mogelijkheden tot het beoefenen van de 4x4-sport alleen maar zijn afgenomen, kan alleen een STRAKKE naleving van de regels van De Groene Code hierin verandering brengen!!!

Wat velen zich niet realiseren is dat het 4x4 rijden een recht is, waar we erg zuinig op moeten zijn. Als wij onze 4x4-activiteiten niet bewust onderbouwen, ondergraven wij daarmee de 4x4-mogelijkheden voor de toekomst. De FNTC heeft zich tot doel gesteld het imago van de 4x4-sport te verbeteren en door het promoten van De Groene Code wil men gemeentes en provincies ervan overtuigen, dat het intrekken en weigeren van vergunningen met betrekking tot plaatsen waar de 4x4-sport kan worden beoefend, vaak niet terecht zijn geweest. Ook streeft men ernaar om (permanente) toestemming te verkrijgen voor nieuwe terreinen.

De Groene Code op afgesloten terrein

• Volg altijd de aanwijzingen van de organisatie op;
• Rijd rustig en beheerst;
• Volg de aangegeven route;
• Ben je genoodzaakt een omleiding te volgen, vermijd de begroeide gedeelten;
• Veroorzaak geen onnodig lawaai;
• Laat geen rommel achter;
• Veroorzaak geen hinder voor andere bezoekers;
• Zorg voor een olie- en vetvrije terreinwagen;
• Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond;
• Zorg bij het verlaten van het terrein dat de verlichting en nummerplaat voldoen aan de wettelijke eisen;
• Zorg er voor dat uw banden geen overlast bezorgen aan het overige wegverkeer.

De Groene Code op onverharde wegen

Ga alleen daar rijden waar dit is toegestaan. Maak uitsluitend gebruik van bestaande routes. Belangrijk is je vooraf te oriënteren (via landkaarten en/of informatie) op routes waar het (4x4) rijden toegestaan en mogelijk is. Wijk niet af van bestaande routes en ga beslist geen eigen routes creëren door van de bestaande routes af te gaan. Uw sporen zullen namelijk weer door anderen worden gevolgd, waardoor onnodige schade aan de natuur zal worden toegebracht.

Respecteer natuur en millieu. Wees extra voorzichtig en schenk extra aandacht aan wild met jongen. Voorkom schade aan jonge aanwas (bomen en planten). Let op brandgevaar. Laat geen vuil of afval achter in de natuur. Zorg dat uw auto vrij is van olie- en vetresten. Zorg bij reparaties te velde voor een vloeistofdichte ondergrond. Respecteer de rechten van derden. Open geen hekken e.d. die kennelijk tot doel hebben om passanten te weren. Respecteer de verkeersregels, verkeersborden, verkeerstekens en andere weggebruikers. Juist door het niet opvolgen van de basis verkeersregels ontstaan vaak irritaties van andere weggebruikers.

Geef geen aanleiding tot overlast aan: fietsers, wandelaars, ruiters, boeren en bewoners van de streek waar u doorheen rijdt. Geef, waar nodig, deze mensen extra ruimte of verminder uw snelheid. Pas uw snelheid aan, voorkom onnodige stofwolken of opspattend water en/of modder. Veroorzaak geen hinder (o.a. geluidshinder) voor anderen. Een vriendelijke groet tijdens het passeren doet veel goed.

Consequenties van De Groene Code

Mede gezien het bovenstaande is het belangrijk dat alle beoefenaars van de 4x4-sport zich achter de regels van De Groene Code stellen en dat zij deze regels ook zullen uitdragen aan anderen.

Alle vertegenwoordigers van onze sport dienen er op toe te zien dat de regels met betrekking tot De Groene Code strikt worden nageleefd. Ook dienen organisatoren zich bewust te zijn van het feit dat zij geen evenementen kunnen organiseren die in zijn geheel of in onderdelen indruisen tegen de regels van De Groene Code.

Organisatoren dienen maatregelen te nemen tegen deelnemers die de regels van De Groene Code niet respecteren.

Het verdient aanbeveling om deelnemers vooraf te informeren dat het betreffende evenement zal worden verreden volgens de regels van De Groene Code en dat bij incorrect gedrag sancties het gevolg kunnen zijn.

Het moet duidelijk zijn dat de aard van de sanctie dient af te hangen van het feit of het incorrect gedrag een gevolg is van bewust of onbewust gedrag.

Bijlage 3

MODDERPOEL

Om een duidelijker beeld te scheppen van wat MODDERPOEL is en doet, -het ontstaan van de stichting achter het forum,
-hoe we te werk gaan en -wat we nastreven hebben we hieronder de tekst van onze promotieflyer opgenomen:

MODDERPOEL forum

Het MODDERPOEL 4x4 forum is ontstaan uit een behoefte van 4x4 rijders van diverse pluimage die zich wilden verenigen zonder merk- en/of clubgebonden te zijn. Tot 2005 was er voor deze groep nauwelijks of geen platform waarop zij konden communiceren over technische zaken, -terreinen waar de hobby uitgeoefend kan worden, -tips voor beter en veiliger 4x4 rijden en voor het delen van foto’s en filmpjes.

Dat MODDERPOEL daarbij een schot in de roos was, blijkt wel uit het aanzienlijke bestand van aangemelde gebruikers, om nog maar te zwijgen over het aantal ‘meelezers’ dat niet geregistreerd is, de maandelijkse ‘hits’ en unieke bezoekers en de ´levendigheid´ van het forum in het algemeen.

Wekelijks worden er via het forum diverse afspraken gemaakt om terreinen of evenementen te bezoeken, -ritten georganiseerd of evenementen op poten gezet en wordt er zelfs gezamenlijk gesleuteld;
er blijven zich gebruikers opwerpen die zoiets op willen pakken of ergens in uit blijken te blinken!

Stichting MODDERPOEL

Met de groeiende problemen die onze hobby kent (verdwijnen van terreinen, imago, milieu, etc.) en onze almaar toenemende achterban in ons achterhoofd hebben we MODDERPOEL naar een hoger plan willen tillen door het forum onder te brengen in een stichting.

Met Stichting MODDERPOEL proberen we een volwaardige gesprekspartner te zijn voor overheden en instanties om voornoemde problematiek bespreekbaar te maken en vooroordelen weg te nemen. Hierbij maken we gebruik van het enthousiasme en de expertise van onze forumgebruikers; met zo’n achterban is er op elk vlak wel een vakkundig persoon te vinden tenslotte!

Met deze ‘professionelere’ aanpak streven we er naar onze hobby leuk, maar in ieder geval mogelijk te houden en hebben we ons ook op commercieel vlak wat kunnen ontplooien.
Op MODDERPOEL kunnen commerciële-, 4x4 gerelateerde bedrijven adverteren tegen zeer gunstige tarieven, welke ten goede komen aan de stichting om zijn doelen te verwezenlijken, maar is ook ruimte voor bemiddeling en of ondersteuning bij het opzetten van evenementen of andere 4x4 gerelateerde activiteiten.

MODDERPOEL & de maatschappij

Eén van de doelen waar MODDERPOEL zich hard voor maakt is het imago van de 4x4 rijders te verbeteren t.o.v. de ‘buitenwereld’, om zo tot duurzame oplossingen te kunnen komen met respect voor mens en natuur.

Om de vooroordelen door onwetendheid weg te nemen probeert MODDERPOEL zich in een positief daglicht te profileren door gebruikers van het forum op hun gedrag te wijzen, maar ook met initiatieven te komen waardoor mensen kennis kunnen nemen van wat 4x4 rijden nu eigenlijk inhoudt en vooral zo verschrikkelijk leuk maakt.

Graag laten wij geweldig belangrijke instanties als KiKa, KWF en zorginstellingen meeprofiteren van een kennismaking met 4x4 rijden, door bijvoorbeeld een vergoeding te vragen voor het meerijden in één van onze wagens tijdens evenementen ten goede van zo’n ‘goed doel’ of door ritten te organiseren voor de lichamelijk- en/of geestelijk gehandicapte medemens.

Dit geeft ook wel aan dat de 4x4 rijders van MODDERPOEL liefhebbers van een prachtige hobby zijn met het hart op de juiste plaats, aangezien zij zich hier belangeloos voor inzetten en zelf de preparatie, presentatie en organisatie voor deze evenementen op zich nemen.


www.modderpoel.nl - info@modderpoel.nl